اتمام قرارداد شرکت کارگاه مرکزی

22 / مهر / 1398

شروع قرارداد شرکت نفت و گاز پارس