ویژگی های نخ پنبه ای در لباس های نیروهای مسلح

ویژگی های نخ پنبه ای در لباس های نیروهای مسلح

پیشگفتار

 استاندارد ویژگی های نخ پنبه‏ ای مورد مصرف در تاروپود پارچه‏ های لباس کاری نیروهای مسلح که بوسیله کمسیون فنی صنایع نساجی تهیه و تدوین شده و در بیست و نهمین کمیته ملی استاندارد صنایع نساجی مورخ ۶۴/۷/۲۷ مورد تائید قرار گرفته، اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه ۱۳۴۹ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد .

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشور های صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

 لذا با بررسی امکانات و مهارت های موجود در اجرای آزمایش های لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

 نتایج تحقیقات و آزمایشات کارشناسان داخلی

 ویژگی های نخ پنبه ‏ای مورد مصرف در تار و پود پارچه های لباس کاری نیروهای مسلح

  ۱ – هدف

 این استاندارد در بردارنده ویژگی های ضروری نخ های صد در صد پنبه‏ای مورد مصرف در تار و پود پارچه های لباس کاری نیروهای مسلح می باشد .

  ۲ – دامنه کاربرد

 ۲-۱- این استاندارد شامل نخ هایی می گردد که از جنس صد در صد پنبه بوده و در سیستم ریسندگی ۱‌ پنبه‏ای تولید شده باشند .

 ۲-۲- این استاندارد در مورد نخ هایی قابل اجراست که روی بوبین پیچیده شده و آماده ارسال به مرحله بعد از بوبین پیچی ( چله کشی یا ماسوره پیچی ) هستند .

 ۲-۳- در این استاندارد از ویژگی های مربوط به نوع عملیات تکمیلی گفتگو نخواهد شد.

 یادآوری

 بطور معمول برای بافندگی پارچه لباس کار نیروهای مسلح از نخ خام استفاده می گردد .

  ۳ – واژه‏ ها و تعاریف

 ۳-۱- پارتی – به کالائی گفته میشود که همجنس، همنوع و همتاب بوده و دارای نمره نخ مشابه باشد ( خواص یکسان شیمیائی، فیزیکی و ظاهری .)

 ۳-۲- نمره نخ در سیستم انگلیسی (Ne) : بیان کننده تعداد هنگ‏ها ۲ در یک پوند ۳نخ میباشد ۳-۳- نمره نخ در سیستم متریک (Nm) : عبارت است از طولی از نخ بر حسب متر که وزن آن یک گرم باشد .

 ۳-۴- نمره نخ در سیستم تکس (Tex) : بیان کننده وزن مخصوص خطی بوده و عبارت از وزن ۱۰۰۰ متر نخ بر حسب گرم می باشد ( دسی تکس  تکس است ).

 ۳-۵- رطوبت بازیافتی ۴استاندارد : عبارت است از مقدار رطوبت بازیافتی مجازی که نخ می تواند در شرایط استاندارد دارا باشد ( طبق استاندارد ملی ایران بشماره .۹۴۸)

 ۳-۶- نپ ۵: نایکنواختی است در نخ به طول حداکثر ۱ میلی متر و مقطع موثر ۲۰۰ درصد بیشتر از مقطع موثر میانگین نخ .

 ۳-۷- نقطه ضخیم ۶: نایکنواختی است در نخ با مقطع موثر ۵۰ درصد بیشتر از مقطع موثر میانگین نخ .

 ۳-۸- نقطه نازک۷ : نایکنواختی است در نخ با مقطع موثر ۵۰ درصد کمتر از مقطع موثر میانگین نخ .

  ۴ – ویژگی ها

 ۴-۱- نمره نخ

 ۴-۱-۱- نمره نخ تار و نمره نخ پود – این نمرات باید طبق جدول شماره (۱) باشند .

۴-۱-۲- حد روا داری نمره نخ ۳ درصد می باشد ( آزمون به روش مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸ انجام گیرد .

 ۴-۱-۳- نخ تار بایستی بصورت نخ دولای تابیده باشد ولی نخ پود می تواند بصورت نخ دولای تابیده و یا نخ یک لای تابیده باشد .

۴-۲- تاب در متر نخ : مقدار تاب نخ یک لا و دولا بایستی طبق جدول شماره (۲) باشد ( آزمون بروش مندرج در استاندارد ملی ایران بشماره ۳۲ انجام می گیرد ) در جدول مزبور جهت تاب پیشنهادی است .

 ۴-۳- نیروی گسیختگی نخ تا حد پارگی : حداقل نیروی گسیختگی نخ تا حد پارگی برای نخ های شانه نشده ( پود ) ۱۳ گرم بر تکس و برای نخ های شانه شده ( تار ) ۱۵ گرم بر تکس می باشد (. آزمون بروش مندرج در استاندارد ملی ایران بشماره ۲۹ انجام می گیرد .)

 ۴-۴- افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی : حداقل افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی ۷ درصد می باشد. (آزمون بروش مندرج در استاندارد ملی ایران بشماره ۲۹ انجام می گیرد .)

 ۴-۵- درصد ضریب تغییرات

نایکنواختی ۸(%cv) – حداکثر درصد ضریب تغییرات نایکنواختی انواع نخ های مورد بحث طبق جدول شماره (۳) می باشد .

۴-۶- میزان نپ – حداکثر تعداد نپ مجاز موجود در ۱۰۰۰ متر نخ طبق جدول شماره (۴) می باشد .

 ۴-۷- میزان نقاط نازک : حداکثر تعداد نقاط  نازک مجاز موجود در ۱۰۰۰ متر نخ طبق جدول شماره (۴) می باشد .

 ۴-۸- میزان نقاط ضخیم : حداکثر تعداد نقاط ضخیم مجاز موجود در ۱۰۰۰ متر نخ طبق جدول شماره (۴) می باشد .

 یادآوری - اعداد داده شده در مورد نخ های دولا ، برای هر لای نخ می باشد .

 ۴ -۹- رطوبت مجاز : درصد رطوبت مجاز نخ استاندارد شماره ۳۰ ایران تعیین می گردد .

 ۴-۱۰- گره نخ

 ۴-۱۰-۱- حداکثر تعداد گره قابل قبول در هر کیلوگرم نخ به طور متوسط ۲۰ عدد برای نخ یک لا و ۳ عدد برای نخ دولا می باشد .

 ۴-۱۰-۲- ضخامت گره باید بیش از سه برابر قطر نخ باشد .

 ۴-۱۰-۳- در ازای دم گره نبایستی بیش از ۵ میلی متر باشد .

 ۴-۱۱- عیوب غیر مجاز – علاوه بر مطالبی که پیش از این بدان ها اشاره شد ، بوبین ها بایستی عاری از عیوبی به شرح زیر باشد . تعداد واحد معیوب مجاز در هر پارتی طبق جدول شماره (۵) مشخص می گردد .

 ۴-۱۱-۱- پارگی لای نخ در نخ های دولا

 ۴-۱۱-۲- پارگی نخ در بوبین بدون اینکه گره خورده باشد .

 ۴-۱۱-۳- پیچش نامنظم نخ به دور بوبین و ریزش نخ .

 ۴-۱۱-۴- سست بودن گره .

 ۴-۱۱-۵- آثار فشردگی ، خراشیدگی ، شکستگی در بوبین ها .

 ۴-۱۱-۶- اختلاف وزن خالص بوبین های هر پارتی ( حد رواداری نسبت به میانگین پنج درصد می باشد .)

  ۵ – بسته‏ بندی

 ۵-۱- بسته ‏بندی بوبین نخ .

 ۵-۱-۱- نخ باید سالم و تمیز و بصورت بوبین عرضه گردد .

 ۵-۱-۲- تمام بوبین های یک پارتی بایستی دارای ابعاد یکسان باشند .

 ۵-۱-۳- وزن ناخالص بوبین های هر پارتی ، با احتساب حد رواداری ۵ درصد نسبت به میانگین ، بایستی یکسان باشد .

 ۵-۱-۴- بسته ‏بندی بوبین ها بایستی در کیسه های پلی اتیلن و یا سلوفان بیرنگ و سالم انجام گیرد .

 ۵-۱-۵- وزن کل محموله ، بایستی برابر با میزان اظهار شده از سوی فروشنده باشد .

 ۵-۱-۶- ابتدا و انتهای نخ در بوبین بایستی مهار شده باشد .

 ۵-۱-۷- بوبین دارای نخ رزرو در محل مناسب و با طول کافی باشد .

 ۵-۲- بسته‏ بندی بوبین در کارتن .

 ۵-۲-۱- بوبین ها بایستی در کارتن هایی از جنس مقوای فشنگی مقاوم بسته ‏بندی شود . و تمام کارتن های موجود در یک پارتی از کالا ، بایستی دارای ابعاد یکسان بوده و پس از قرار دادن کالا در کارتن ، درب آن متوسط نوار چسب کاغذی به نحوی چسبانده شود که علاوه بر پوشانیدن تمام طول درز کارتن از طرفین نیز به میزان حداقل ۱۰ سانتی متر کشیده شده و بر دو پهلوی کارتن چسبانده شود و یا از منگه استفاده گردد .

 ۵-۲-۲- بسته ‏بندی نخ در کارتن باید طوری باشد که در موقع حمل و نقل به محتویات آن صدمه‏ ای وارد نیاید .

  ۶ – برچسب و نشانه گذاری روی بوبین و کارتن

 ۶-۱- نشانه گذاری بر روی بوبین ، اطلاعات زیر بایستی در محل مناسبی بر روی بوبین نوشته شود :

 ۶-۱-۱- نام ونشان سازنده

 ۶-۱-۲- نمره و تعداد لای نخ

 ۶-۱-۳- جنس نخ ( صد در صد پنبه )

 ۶-۱-۴- شماره پارتی

 ۶-۱-۵- نام کشور سازنده ( در مورد صادرات و واردات )

 ۶-۱-۶- شماره سفارش

 ۶-۱-۷- سایر نشانه های مورد نیاز

 ۶-۲- نشانه گذاری روی کارتن

قسمت خارجی هر کارتن بایستی داراری اطلاعات زیر باشد :

 ۶-۲-۱- نام و نشان سازنده

 ۶-۲-۲- نمره و تعداد لای نخ

 ۶-۲-۳- جنس نخ ( صد در صد پنبه )

 ۶-۲-۴- شماره پارتی

 ۶-۲-۵- شماره سفارش

 ۶-۲-۶- شماره کارتن

 ۶-۲-۷- تعداد بوبین در هر کارتن

 ۶-۲-۸- وزن ناخالص

 ۶-۲-۹- وزن خالص

 ۶-۲-۱۰- نشانه چتر

 ۶-۲-۱۱- نشانه فلش

 ۶-۲-۱۲- نشانه قلاب که روی آن ضربدر کشیده باشند .

 ۶-۲-۱۳- نام کشور سازنده ( در مورد صادرات و واردات )

 ۶-۲-۱۴- مقصد

 ۶-۲-۱۵- سایر نشانه‏ های مورد نیاز

 یادآوری

 تمام نوشته ها بایستی با خط خوانا و بزبان فارسی نوشته شود .

 در مورد صادرات و واردات لازم است که اطلاعات لازم به زبان مورد توافق سفارش دهنده و تولید کننده بر روی کارتن درج گردد .

  ۷ – مطابقت با ویژگی های استاندارد

 ۷-۱- نمونه برداری

 ۷-۱-۱- نمونه های مورد آزمون باید معرف واقعی خواص نخ در پارتی بوده و بطور تصادفی انتخاب شوند .